(Gesloten) Aanmelden digitale bijeenkomst leden Ons Woongoed 23-09-2020

(Gesloten) Aanmelden digitale bijeenkomst leden Ons Woongoed 23-09-2020

Beste leden van Ons Woongoed,

 

Zoals aan u bekend zijn wij genoodzaakt geweest om de Algemene Ledenvergadering te annuleren wegens de COVID19 problematiek en de daartoe genomen maatregelen.

Het was daarbij onze bedoeling om deze uit te stellen tot eind augustus of begin september van dit jaar.

Omdat echter de problemen met dit Corona virus nog niet voorbij lijken te zijn en er zelfs weer sprake is van een opleving, hebben wij besloten om via ‘livestream’ bijeen te komen om u te informeren met als doel afspraken te maken met betrekking tot het nieuwe heden en de toekomst. Wij kunnen op deze wijze de belangrijkste zaken die al in april jl. aan de orde hadden moeten komen afhandelen.

Een en ander blijkt mogelijk op basis van een wetsvoorstel van minister Dekker van Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De motivering van dit wetsvoorstel is dat het behalve de directe bestrijding van het COVID19 virus ook van groot belang is dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren.

Dit geldt dan ook voor verenigingszaken waaronder de statutair voorgeschreven Algemene Leden Vergadering die jaarlijks moet plaatsvinden. Wij als bestuur hebben nu besloten uitsluitend via “livestream” (audio en video) bijeen te komen zoals voorgaand vermeld.

 

Woensdag 23 september 2020 aanvang 19.30 uur

Youtube kanaal: “onswoongoed Apeldoorn live”

Uw link tot het inloggen voor deelname:

Uw ontvangt deze link na uw aanmelding:

 

In deze digitale bijeenkomst zal het bestuur slechts het noodzakelijke aan onderwerpen behandelen, opdat het bestuur zich kan voortbewegen in haar activiteiten en het kunnen nemen van besluiten. Alle overige onderwerpen zullen worden doorgeschoven en ter sprake komen tijdens de eerst mogelijk fysieke Algemene Ledenvergadering in 2021.

De verbonden voorwaarde aan deze Covid19 noodwet is dat de leden, voorafgaand aan deze digitale bijeenkomst, vragen kunnen indienen welke tijdens deze bijeenkomst worden beantwoord of toegelicht. De Agenda met inhoud – en waar nodig een toelichting ter verduidelijking – moet minimaal 72 uur, voorafgaand aan de sluitingstermijn voor het indienen van de vragen, ter inzage op de website van Ons Woongoed worden geplaatst. De gestelde vragen dienen uitsluitend te gaan over de onderwerpen welke vermeld zijn op de agenda van deze digitale bijeenkomst.

De agenda van de te houden digitale bijeenkomst betreft uitsluitend de voorgestelde wijzigingen van de statuten Ons Woongoed en het verzoek tot uitbreiding van het bestuur.

Het doel van deze “livestream bijeenkomst” is het informeren van de leden betreffende de voorgestelde wijzigingen. Na het sluiten van de digitale bijeenkomst zullen de voorgestelde wijzigingen automatisch voor akkoord zijn voor en door de leden van Ons Woongoed. Het voor akkoord zijn van de wijzigingen zal als een rechtsgeldig besluit worden aanvaard, tenzij 50% of meer van de deelnemende leden aan deze “digitale bijeenkomst” tegen stemmen via het “direct polling”, digitaal stemmen, welke tijdens deze digitale bijeenkomst wordt toegepast.

Het vragen, op of aanmerkingen plaatsen gedurende de digitale bijeenkomst is mogelijk per chat.

 

M.b.t. het deelnemen/ kunnen deelnemen aan deze digitale bijeenkomst gelden de volgende instructies:

 1. U bent lid van de huurdervereniging Ons Woongoed
 2. U heeft toegang tot het internet en het YouTube kanaal
 3. U heeft de informatie: wijziging van statuten en het bestuur op de Website onswoongoed.nl aandachtig gelezen en begrepen.
 4. Heeft u vragen uitsluitend met betrekking tot de wijziging van de statuten of de uitbreiding van het bestuur dan kunt u uw vraag kenbaar maken aan het bestuur per  e-mail: bestuur@onswoongoed.nl
 5. Leden kunnen hun vragen schriftelijk stellen op het voormeld e-mailadres tot uiterlijk maandag 21 september 06.00 uur.

Alle vragen zullen gedurende de livestream worden beantwoord.

 • Woensdag 23 september logt u in via youtube.com voor 19.30 uur
 • U voert uw ontvangen link in op uw webbroser
 • U wordt toegelaten tot de livestream welke om 19.30 uur zal aanvangen.

 

Agenda livestream woensdag 23 september 2020, 19.30 uur.

1) Welkomstwoord
2) Toelichting van het doel wijziging van de statuten
3) Het benoemen van de voorgestelde wijzigingen:

Het besluit tot algehele statutenwijziging
F. dat de algemene (leden)vergadering van de vereniging in haar digitale livestream bijeenkomst heeft gehouden te Apeldoorn op 23 september 2020, voor welke de bijeenkomst tijdig en met inachtneming van het ter zake verder bepaalde in de wet en in de statuten van de vereniging was opgeroepen en in welke de bijeenkomst – gelet op het bepaalde in artikel 20, lid 3, tweede volzin, van de statuten van de vereniging – ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, aangezien in de daarvoor te Apeldoorn gehouden (eerste) vergadering te houden voor 1 juli 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden in verband met de noodverordening COVID 19.
Met de statutair vereiste volstrekte meerderheid van de deelnemende uitgebrachte stemmen heeft besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen overeenkomstig de hierna volgende tekst en (onder meer) de verschenen persoon heeft gemachtigd om dit besluit te effectueren en de statutenwijziging bij notariële akte vast te (doen) leggen;

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

Uitsluitend huurders van Ons Huis kunnen lid zijn van de vereniging. In deze statuten worden onder “huurders” ook begrepen medehuurders, die krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap, die juridische positie van medehuurders hebben.

Artikel 5

 1. Alle huurders van Ons Huis zijn leden van de vereniging, tenzij deze huurders door hun handelen (bijvoorbeeld door afmelding) te kennen geven niet langer lid te willen zijn van de vereniging.
 2. Het lidmaatschap eindigt:
  a. aan het eind van het verenigingsjaar door schriftelijke opzegging door het lid vóór één oktober van het verenigingsjaar;
  b. door overlijden van het lid;
  c. door schriftelijke opzegging door het bestuur; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting door het bestuur; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  e. indien en zodra een lid van de vereniging niet langer voldoet aan de in dit lid 5 gestelde eis (dus niet langer huurder is van Ons Huis).

 

BESTUUR

Artikel 7

 1. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van in beginsel vijf jaar.
 2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Dit rooster van aftreden kan ook worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, als bedoeld in artikel 19. Een bestuurslid treedt in functie aan het einde van de vergadering, waarin de verkiezing plaatsvindt.
 3. Wie gekozen wordt in de plaats van een tussentijds afgetreden bestuurslid, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 4. Bij herverkiezing worden dezelfde regels in acht genomen die voor verkiezing gelden.
 5. Een bestuurslid is ten hoogste tweemaal herverkiesbaar.

 

ARTIKEL 11

5 Een bestuurslid kan zijn stem niet (bijvoorbeeld door het verlenen van een  volmacht aan een medebestuurslid) door een ander laten uitbrengen : vervalt

 

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 12

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onverminderd hetgeen in de wet of elders in deze statuten is bepaald, behoort in elk geval tot de bevoegdheid van het bestuur:
  a. het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
  b. de voorbereiding van de begroting en het jaarplan (prioriteitenplan);
  c. de voorbereiding en uitvoering van verenigingsbesluiten.

 

VERGADERINGEN EN BESLUITEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 16

 1. Ieder aanwezig lid mag één stem uitbrengen met dien verstande dat per gehuurde woning hooguit één stem mag worden uitgebracht. Ieder lid mag aan één ander lid een schriftelijke volmacht verlenen om zijn stem uit te brengen, zulks met inachtneming van het in de eerste volzin van dit artikellid bepaalde. Ieder aanwezig lid mag ten hoogste voor één ander lid zijn stem uitbrengen.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 17

De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit renten, subsidies, legaten, schenkingen en andere baten. De algemene vergadering kan ook besluiten om een contributie met een symbolische hoogte te heffen.

 4) Het verlenen van de goedkeuring, door de deelnemende leden,

om de heer:  Drs. G.J. Altena, geboren te Zutphen op 5 september 1942,

                               wonende op de locatie met postcode 7311 JC/202

                               eveneens huurder van Ons Huis,

toe te laten treden tot het bestuur van Ons Woongoed om haar activiteiten en uitvoering te kunnenwaarborgen.

5) Afsluiting digitale bijeenkomst

 

Bekijk hier het concept van de nieuwe statuten: website ALV akte van algehele statutenwijzging Ons Woongoed versie 16-03-2020