Agendapunten ALV 24 april 2018

Agendapunten ALV 24 april 2018

  1. Opening / mededelingen.
  2. Goedkeuring notulen april 2017 en oktober 2017.
  3. Financieel verslag / Benoeming Kascommissie.
  4. Jaarverslag 2017.
  5. Samenstelling bestuur.
  6. Jaarlijkse huurverhoging.
  7. Mededelingen Ons Huis
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting vergadering.