Agendapunten ALV Ons Woongoed 18 april 2019

Agendapunten ALV Ons Woongoed 18 april 2019

  1. Opening
  2. Goedkeuring notulen 24 april 2018
  3. Jaarverslag bestuur
  4. Verslag kascommissie
  5. Financieel jaarverslag 2017 en 2018
  6. Resultaten enquête eind maart
  7. Verkiezing/benoeming bestuursleden
  8. Mededelingen Ons Huis
   • Huuraanpassing 2019
   • Energetische maatregelen: hoe doen we dat
   • Nieuwbouw plannen
   • Aandachtspunten 2019
  9. Rondvraag
  10. Sluiting vergadering