Algemene ledenvergadering van 8 juni 2022

Algemene ledenvergadering van 8 juni 2022

Bestuur:
Henk van Mullum (voorzitter)
Rick Klaassen (secretaris/penningmeester)
Patricia Merghart
Clara Mulder
Klaas Vaartjes

RvC:
Sander van Bodegraven Gemma Oosterman

Aanwezige leden:
Zie presentielijst

Notulist:
Jetske van der Kemp (Allround Support Groep)

 


 

1. Welkomstwoord voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De ALV is ditmaal op een andere manier aangekondigd. De stukken waren via de website te downloaden. Echter is dat om verschillende redenen niet bij iedereen gelukt.
Tevens wordt de ALV niet rechtsgeldig verklaard, doordat de uitnodigingen van de ALV niet op de juiste manier verstuurd zijn en er niet voldoende leden aanwezig zijn. Er zullen in deze ALV dus geen bestuursbesluiten worden genomen. Het doel van deze ALV is dan ook voornamelijk informeren en verbinding maken.

Door de aanwezigen wordt het volgende geopperd om een volgende keer de ALV breder bekend te maken onder de leden:
– De leden uitnodigen aan de hand van een inlegvel in de folder van Ons Huis.
– Social Media inzetten om de leden te benaderen.
– Aan de hand van een nieuwsbrief de leden informeren over verschillende zaken, waaronder de ALV.

Een huurder geeft aan in het begin niet geweten te hebben dat hij automatisch lid was van Ons Woongoed. Hij adviseert om dit beter kenbaar te maken aan de huurders, door middel van bijvoorbeeld een informatiefolder. Daarnaast oppert hij om de bewonerscommissies meer te
betrekken.

Het bestuur informeert de leden over de onderbezetting in het bestuur. De leden worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan het bestuur. Het bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Eenieder is vrij om aan te sluiten bij deze vergaderingen.
Vanuit het bestuur wordt aangegeven een middag te willen organiseren met alle bewonerscommissies. Hierin kunnen alle bovenstaande punten besproken worden.
De agenda wordt niet vastgesteld.

2. Jaarverslag bestuur Ons Woongoed

De volgende opmerkingen zullen worden verwerkt in de jaarverslagen:
2019
Tekstueel

Pagina 1, Sesam academie en bestuursacademie Apeldoorn: ‘Ons Woongoed is als bestuur een
gehele dag bij elkaar komen’ wordt ‘Ons Woongoed is als bestuur een gehele dag bij elkaar
gekomen’.

Naar aanleiding van
– Er wordt gevraagd wat de Sesam academie is. De heer Klaassen antwoordt dat de Sesam academie het bestuur leert hoe een bestuur zichzelf organiseert. Zij onderwijzen het bestuur over hun taken en verantwoordelijkheden.
– Het financieel jaarverslag. Er komt een extra ALV waarbij het financieel jaarverslag ook wordt behandeld. Deze zal in oktober/november plaatsvinden.

2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen.

2021
Er zijn geen op-of aanmerkingen.

Het jaarverslag 2019 wordt met inachtneming van de wijziging goedgekeurd.
De jaarverslagen 2020 en 2021 worden ongewijzigd goedgekeurd.

Vanuit één van de leden wordt er aangegeven dat er een visie gemist wordt in de jaarverslagen. Ze wil graag weten wat er besproken wordt in de gesprekken met Ons Huis. Het bestuur antwoordt dat hier verslagen van zijn gemaakt en dat deze inzichtelijk zijn voor de leden.
Tevens meldt het bestuur dat er een beleidsplan komt. Hierin wordt een visie beschreven waar acties uit voortkomen. De hoop is dat het bestuur dit plan in de ALV van oktober kan presenteren. Vanuit de leden wordt meegegeven dat het belangrijk is om de bewoners te betrekken bij de
planontwikkeling.

3. Huurverhoging

Vanuit Ons Huis komen Maartje de Witte en Dagmar van Kommer een presentatie geven over de
huurverhoging.

De corporatie mag jaarlijks vaststellen hoe de huurverhoging wordt vormgegeven. Dit is niet een op zichzelf staande beslissing, maar er worden veel factoren bij betrokken. Maximaal mag de huur 2,3% verhoogd worden per jaar. Gemiddeld wordt de huur gemiddeld 2%
verhoogd.
Bij de jaarlijkse huuraanpassing wordt rekening gehouden met de streefhuur. Dit is de huur die gevraagd zou worden als de woning vrij zou komen. Dit bedrag is gebaseerd op een aantal punten:
de woning waarderingspunten en de betaalbaarheid.
Daarnaast heeft de woningcorporatie te maken met de maximaal redelijke huren. Deze worden jaarlijks vastgesteld en nemen jaarlijks toe. Dit heeft te maken met de puntenprijs. Dit maakt dat ook de streefhuur omhoog gaat.

Belangrijk is dat woningcorporaties geen winst mogen maken. De opbrengst uit huur gaat naar onderhoud, rente en aflossing, verhuurdersheffing, de organisatie en investeringen.
Tevens is Ons Huis bezig om de huizen die een laag (E F G) energielabel hebben, te verbeteren door het toepassen van energetische maatregelen. Hierbij zullen eerst de complexen met een lager label aangepakt worden.

Op de vraag of er een vangnet is voor mensen waarbij een gat tussen het inkomen en de huurprijs ontstaat door de huurverhogingen, wordt er vanuit Ons Huis geantwoord dat een inkomensdaling niet standaard reden is voor een huurverlaging. Echter kunnen huurders wel kijken of ze hiervoor in aanmerking komen. Tevens zijn in 2021 de huren bevroren vanwege de inkomensdaling. Als mensen een huur hebben boven de liberalisatiegrens, is het mogelijk dat de huur verlaagd wordt tot de sociale huurgrens zodat de huurders huurtoeslag kunnen aanvragen.

Het bestuur heeft namens Ons Woongoed het advies
naar Ons Huis uitgebracht om de huurverhoging niet door te zetten. Ons Huis heeft besloten niet mee te gaan in dit advies vanwege de langere termijnplannen, zoals investeringen doen in energetische verbeteringen.

Ons Huis geeft aan lage huurachterstanden te hebben. Dit is het resultaat van een goede incassoprocedure. Tevens biedt Ons Huis hulp als huurders de huur niet meer kunnen betalen. Afgelopen jaar zijn er geen huisuitzettingen geweest.

Er zijn absoluut zorgen om de hoge energieprijzen. Ons Huis houdt hierop verhoogde alertheid.

4. Afsluiting ALV

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.15 uur.