Jaarverslag Ons Woongoed 2017

Jaarverslag Ons Woongoed 2017

Jaarverslag 2017 van Ons Woongoed

Het jaar 2016 was vooral een nieuw begin. Een nieuw bestuur, nieuwe wetgeving over de relatie verhuurder-huurder en over de relatie met de gemeente. Ook de financiering van de huurdersbelangenverenigingen kregen een betere verankering in de wet.

Het jaar 2017 kenmerkte zich eerst door onrust in het bestuur. Hoewel de voorzitter aangaf dat hij bereid was zijn functie in de ALV over te dragen bleek dit geen oplossing te zijn. De overige bestuursleden kregen zoveel onmin dat ze de voorzitter verzochten om aan te blijven, waarna ze zelf vertrokken.

Het eindresultaat was per 28 februari een incompleet bestuur bestaande uit 2 personen. Om toch de belangen van de huurders te behartigen besloot dit bestuur om door te gaan, en dan maar te accepteren dat ze niet alles kon doen wat we zou willen.

De belangrijkste zaken van het afgelopen jaar zijn:

  1. Begin van het jaar hebben we overeenstemming bereikt over de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tussen Ons Huis en Ons Woongoed en ook tussen Ons Huis en de bewonerscommissies.
  2. We hebben alle nieuwe huurders gevraagd hoe hun ervaringen waren bij het betrekken van de nieuwe woning. Veel ging goed, de verbeterpunten zijn besproken met Ons Huis.
  3. De gevolgen van de fusie met Warnsveld is grondig doorgesproken, waarbij ons belangrijkste criterium was dat de kosten van de Ons Huis organisatie per verhuureenheid niet zouden stijgen. Aangezien aan deze voorwaarde werd voldaan hebben wij ingestemd met de fusie.
  4. De adviesaanvraag voor de huuraanpassing kreeg een positief advies, waarbij ons advies om de huurders ook te informeren over de WWS punten, maximaal redelijke huur en streefhuur niet werden overgenomen. Wel is de afspraak gemaakt dat we nauw betrokken worden bij de herziening van het streefhuur beleid in 2018.
  5. De adviesaanvraag voor Het Bod (de voorgestelde bijdrage van Ons Huis binnen de prestatieafspraken kreeg een positief advies, waarbij ook een goede afstemming binnen de Samenwerking heeft plaatsgevonden
  6. Ook dit jaar dreigde er weer een bewonerscommissies te verdwijnen, maar door goed overleg kon deze behouden blijven.
  7. Bij 2 complexen werd het 55+ label verwijdert. Beide complexen werden gereserveerd voor een specifieke doelgroep. Dit tegenhouden konden we niet, en daarom hebben we ons met name gericht op het regelen van een fatsoenlijke verhuisregeling. Dit lukte niet op alle punten, waarop we samen met Ons Huis de zaak hebben voorgelegd aan de kantonrechter. Hoewel er op 10 april uitspraak zou worden gedaan is er op het tijdstip van dit schrijven helaas nog steeds geen uitspraak.
  8. We hebben overeenstemming bereikt over de financiering van Ons Woongoed. Inzet was dat Ons Huis alle kosten zou betalen en niet slechts een subsidie bovenop onze ontvangen contributies zou geven. In de tweede helft van 2018 zullen wij uw ideeën vragen voor de besteding van de hierdoor op te bouwen reserve.
  9. Na de energetische maatregelen in de Riperkamp in Zutphen bleken veel bewoners nog klachten te hebben. Onze bemoeienis heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de resterende problemen nu worden opgelost.
  10. We hebben veel nadruk gelegd op het beter bewaken van de termijnen en procedures bij de afhandeling van reparatieverzoeken. Hier heeft Ons Huis maatregelen genomen ter verbetering.
  11. We hebben een voordracht gedaan voor een nieuwe huurderscommissaris. Inmiddels is dhr. Paul van Waning benoemd.
  12. Samen met de 3 andere HBV’s in Apeldoorn hebben we het Tripartite overleg met gemeente en Corporaties vormgegeven. Hoewel dit een behoorlijk aantal overleggen vergde heeft dit geresulteerd in het door alle partijen ondertekenen van de prestatieafspraken. Naast de prestatieafspraken stemmen de 4 HBV’s steeds meer andere zaken met elkaar af. Verschillen zullen er wel altijd blijven, maar van elkaar leren is een goede zaak.
  13. Op 10 oktober hebben we een extra ALV belegd omdat we op dat moment nog steeds met 2 bestuursleden waren. Het bestuur was van mening dat dit geen goede belangenbehartiging mogelijk maakte. Gelukkig meldden zich kort voor die tijd 2 nieuwe kandidaat-bestuursleden, waarmee de mankracht weer enigszins op peil kwam. De vergadering had een rumoerig verloop, waardoor het bestuur zich weer in de statuten moest verdiepen.

 

Bovenstaande opsomming is zonder twijfel niet volledig maar geeft een goed inzicht in de Het bestuur heeft ook in 2017 weer ervaren dat het goed uitvoeren van de belangenbehartiging extreem veel tijd en kennis vraagt. Wij zouden dit graag willen invullen met een groter aantal bestuursleden, maar helaas zijn wij er, ondanks herhaalde oproepen, niet in geslaagd uit de ca 1500 leden een tiental kandidaten te rekruteren.

Mocht U zich toch willen inzetten voor het huurdersbelang dan horen wij dit heel graag. Ook als U niet in het bestuur zitting wilt nemen maar wel een onderwerp wilt oppakken komen wij graag met U in contact. Stuur in dat geval even een mail aan secretaris@onswoongoed.nl