Jaarverslag Ons Woongoed 2019

Jaarverslag Ons Woongoed 2019

Het jaar 2018 kenmerkte zich door het voortzetten van de ingezette samenwerking met de andere Apeldoornse huurdersbelangenverenigingen. Ondanks het (nog steeds) ontbreken van een geldige woonagenda hebben we toch prestatieafspraken gemaakt met Gemeente en Corporaties. Dit proces loopt steeds makkelijker doordat partijen leren van voorgaande jaren. Begin 2018 fuseerde Ons Huis met Woningbedrijf Warnsveld, waarop de huurdersorganisaties besloten zoveel mogelijk samen op te trekken. De intentie was om eind 2018 de huurdersorganisaties samen te voegen. Op dat moment bleek dat er door de HOG (hbv Warnsveld) toezeggingen aan bewoners waren gedaan om tenminste drie jaar zelfstandig te opereren. Daarop hebben we afgesproken dat de HOG de belangen van huurders in Zutphen/Warnsveld behartigt, en Ons Woongoed de belangen van huurders in Apeldoorn. In de overgangsfase worden de belangen van St Elisabeth nog behartigt door Ons Woongoed. Wat heeft ons zoal beziggehouden in 2018?

  1. Ons Huis heeft een nieuw streefhuurbeleid vastgesteld in goed overleg met Ons Woongoed. Belangrijkste kenmerk is een sterkere relatie met het woningwaarderingssysteem, waardoor streefhuren ook beter uit te leggen zijn.
  2. Advies over de huuraanpassing, waarbij we ook in 2019 nadrukkelijk praten over aanpassing en niet over verhoging. Per 1 juli aanstaande betekent dit dan ook voor veel huurders geen of slechts een kleine verhoging. Bovendien worden een redelijk aantal huren verlaagd.
  3. Controle op energiecontracten voor openbare ruimten.
  4. Sollicitatie en selectie procedure 2 huurderscommissarissen gedaan, in goede samenwerking met huidige RvC.
  5. Advies gegeven (en opgevolgd) om bij keukenrenovatie of bij wisseling huurder een kookgroepaansluiting te plaatsen.
  6. Advies gegeven (en opgevolgd) geen administratiekosten te berekenen bij nieuwe huurcontracten.
  7. Problemen rond woningtoewijzing doorgenomen.
  8. Positief geadviseerd op het nieuwe Regelement betreffende sloop/nieuwbouw, net zo als de andere HBV’s in Apeldoorn.
  9. Ondersteuning gegeven aan diverse bewonerscommissies.
  10. 23 oktober bijeenkomst in Dok Zuid georganiseerd over OVERLAST met diverse betrokken partijen.
  11. Tevredenheid onderzocht middels Rode en Groene kaarten.
  12. Positief geadviseerd over de procedure wanbewoning.
  13. Opbrengst inkomensafhankelijke huurverhoging besteed aan energetische maatregeling.
  14. Geadviseerd (niet opgevolgd) de informatiemap voor nieuwe huurders weer in ere te
   herstellen