Onswoongoed

Algemene leden- vergaderingen

Huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed komt op voor de belangen van alle huurders van Ons Huis.
Geen evenementen gevonden!

Wat wij bespreken

Op onze ALV wordt het gevoerde en het komende te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere door middel van een jaar- en financieel verslag. Naast het beleid bespreekt het bestuur onder andere de functies van bestuursleden, samenstellingen van bewoners- en werk/project commissies, moties, huishoudelijke reglementen en statuut wijzigingen.

Huurders normen en waarden

Leden van het bestuur hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht het behalen van maatschappelijke resultaten. Dat vraagt om een organisatie met een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. Het bestuur is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over de maatschappelijke prestaties van de huurdersorganisatie als geheel.

Maatschappelijke
wetswijzigingen

Doel de Woningwet moet voorop staan: zorgen dat mensen goed wonen.Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid.

Status
casussen

Wat willen wij als Ons Woongoed bereiken op de korte termijn zijn:
1. de gewijzigde statuten in samenspraak met Ons Huis doorvoeren in de praktijk.
2. Huishoudelijk reglement wijzigen.
3. Het uitbreiden van Bewonerscommissies in het werkgebied Apeldoorn.
4. Herontwerp van een duidelijke en eenvoudige website van Ons Woongoed.
5. Organiseren van een fysieke algemene ledenvergadering in 2021.
6. Activiteit betreft het 25 jarig bestaan Ons Woongoed in 2020.

Het vergaderrooster

Geen evenementen gevonden!