Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

Beste lezers,

Dit is de eerste nieuwsbrief 2020 van Team Ons Woongoed.
Als voorzitter heb ik mijn eerste officiële handeling mogen verrichten en dat is namens Ons Woongoed mijn handtekening onder de prestatie afspraken.
De prestatieafspraken zijn een overeenkomst tussen Gemeente, de Woningcorporaties en de Samenwerking  ( alle huurdersbelangenverenigingen ) In deze overeenkomst staat wat er komend jaar op het gebied van wonen speelt.
De inhoud van de overeenkomst is te vinden op de website van de Gemeente, Ons Huis en Ons Woongoed.

Er hebben inmiddels gesprekken plaats gevonden met een aantal Bewonerscommissies. Met alle Bewonerscommissies zullen we op korte termijn een vergadering beleggen. Verder zijn we drukdoende met het aanpassen van de statuten, om het functioneren van ons Huurdersbelangenvereniging te vergemakkelijken . De statuten zullen in heldere taal beschreven worden. Hierover zult U nog voor de eerste A.L.V medio voorjaar uitgebreid worden geïnformeerd.

We zullen niet voorbij gaan aan het feit dat Ons Woongoed 25 jaar bestaat! Daarom hebben wij het jaar 2020 uitgeroepen tot jubileumjaar, waarbij wij U allen nodig hebben. Daarover verderop in de nieuwsbrief meer.

Tot zover mijn inleiding van deze nieuwsbrief.

Henk van Mullem.

 

BESTUURSTAKEN
Binnen het bestuur zijn de volgende portefeuilles verdeeld:
Henk van Mullem             :   voorzitter, algemene zaken / tripartite overleg
Gerrit Altena                      :   aspirant bestuurslid dagelijks bestuur
Ricky Klaassen                   :   penningmeester
Klaas Vaartjes                    :  Duurzaamheid / energetische zaken / energietransitie
Clara Mulder                      :  Servicekostenbeleid /huuraanpassing
Patty Merghart                 :   Bewonerszaken / leefbaarheid

 

BEWONERSCOMMISSIES / Contactpersonen
Waarom zijn bewonerscommissies of contactpersonen belangrijk voor ons als huurdersbelangenvereniging :

  • om actuele informatie te verkrijgen uit een complex woningen  bv. omtrent  leefbaarheid, betaalbaarheid, woningkwaliteit, duurzaamheid, energetische zaken.
  • om u te informeren over gemaakte afspraken Ons Huis omtrent : betaalbaarheid, energetische zaken, leefbaarheid en huurdersparticipatie.

 

LEDENWERVING
Ons Woongoed is gebaat bij een groot aantal leden,  om invloed te kunnen uitoefenen op gebied van volkshuisvesting. Voldoende draagvlak is daarom gewenst, want leden hebben stemrecht.

 

25 jaar Ons Woongoed 1995- 2020
Het bestuur van Ons Woongoed wil deze mijlpaal  niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zijn wij op zoek naar ideeën om dit heugelijke feit met u te vieren als een feestdag. Heeft U een idee, laat het ons weten op info@onswoongoed.nl

 

DIGITAAL
Het bestuur wil graag u digitaal informeren en geïnformeerd worden voor en door alle huurders van Ons huis. Het is belangrijk dat wij de beschikking krijgen van uw E mailadres voor digitaal contact.
Uw privacy wordt gewaarborgd  ( AVG ).

 

CONTACTFORMULIER
Voor een vraag of een klacht omtrent uw woning c.q. woonomgeving kunt u contact opnemen met Ons Huis, telefonisch (055) 5262500 of digitaal info@onshuisapeldoorn.nl.

 

AGENDEREN
Ledenvergadering A.L.V.  op woensdag 8 april 2020.
De agenda volgt met o.a. de aangekondigde statuten wijziging van Ons Woongoed.
Deze vergadering is openbaar en kan door alle huurders worden bijgewoond mits men zich schriftelijk (digitaal ) heeft aangemeld i.v.m. de te reserveren ruimte.

 

Tot slot willen wij u erop attenderen gebruik te maken van onze website  ( www.onswoongoed ) voor meer informatie van uw huurdersbelangenvereniging. Ook uw informatie is voor ons heel belangrijk om het wonen zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Met vriendelijke groet,
Team Ons Woongoed