Ons Woongoed Notulen 2e Algemene Ledenvergadering – 26 oktober 2022

Ons Woongoed Notulen 2e Algemene Ledenvergadering – 26 oktober 2022

Bestuur:
Henk van Mullum (voorzitter)
Rick Klaassen (secretaris/penningmeester)
Patricia Merghart
Clara Mulder
Klaas Vaartjes (afgemeld)

Ons Huis:
Arjen de Jong
Maartje de Witte

RvC:
Sander Bodegraven
Gemma Oosterman

Aanwezige leden: Zie presentatielijst

Notulist: Michael Bosman

 


 

1. Opening, welkomstwoord voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij begint met de vraag of er belangstellenden zijn die zitting willen nemen in het bestuur. Er is een enquête uitgestuurd naar de huurders, maar deze heeft vertraging opgelopen. Aanvankelijk zijn een aantal aanmeldingen voor een nieuw bestuur binnengekomen. Vanwege persoonlijke omstandigheden hebben een aantal kandidaten zich toch weer teruggetrokken. Uiteindelijk is er op dit moment één kandidaat die zich straks zal voorstellen. 

De voorzitter geeft aan dat er diverse trainingen mogelijk zijn als je zitting neemt in het bestuur. Vanuit de samenwerking van de Huurdersbelangenverenigingen is er een introductiecursus mogelijk. De Woonbond biedt een aantal trajecten aan. Overigens heeft het bestuur van Ons Woongoed veel gehad aan de samenwerking met en begeleiding van de Sesam Academie; een organisatie waarbij ex-bestuurders uit het maatschappelijke veld begeleiding bieden aan besturen. 

Een huurder geeft aan dat hij zich via de enquête heeft aangemeld als kandidaat voor een nieuw bestuur, maar heeft daar verder niets meer van vernomen. 

Een andere huurder vraagt naar de procedure. Zij vindt het jammer dat zij één dag voor de algemene vergadering de stukken heeft ontvangen. Daarnaast geeft ze aan dat deze vergadering bedoeld is om het huidige (demissionaire) bestuur te vervangen, maar dat er geen verantwoordingsdocumenten liggen van het afgelopen halfjaar. Het is niet inzichtelijk wat het bestuur allemaal heeft gedaan. Op basis daarvan kan er geen decharge worden verleend voor de activiteiten van het bestuur. 

De secretaris biedt zijn persoonlijke verontschuldigingen aan voor het niet tijdig leveren van de documenten en legt uit dat de oorzaak daarvan ligt bij individuele situaties van bestuursleden. De secretaris spreekt het voornemen uit om samen met de voorzitter verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. 

Een van de huurders geeft aan dat hij niet weet waar hij op dit moment voor stemt. Er liggen geen plannen op tafel waarmee ingestemd kan worden. Een andere huurder geeft aan steeds weer opnieuw geconfronteerd te worden dat de stukken te laat worden geleverd. 

Arjen (Ons Huis) vat samen dat enerzijds het huidige bestuur wil aftreden en anderzijds dat de huurders het bestuur vragen om verantwoording af te leggen over het afgelopen halfjaar.

De secretaris geeft aan bereid te zijn om alle kennis over te dragen aan een nieuw bestuur en hen te helpen om te kunnen starten.

Een huurder zegt dat, voordat er afgetreden kan worden, er eerst verantwoording afgelegd moet worden aan de algemene ledenvergadering. Er moet rekenschap en verantwoording worden afgelegd over wat je hebt gedaan. Dat is essentieel voordat een nieuw bestuur start. 

Een andere huurder vraagt waarom het huidige bestuur niet blijft en zorgt dat er extra bestuursleden bijkomen. Daardoor kan de werkdruk verdeeld worden en gaat er geen kennis verloren. 

De voorzitter geeft aan dat er veel tijd en energie is ingestopt, maar dat het kaarsje is uitgegaan. Daarom is het beter om te stoppen, juist ook in het belang van de vereniging. De secretaris legt uit dat er wel gezocht is naar nieuwe leden. De mensen die daarop af kwamen, wilden het alleen maar uit eigen belang doen. Dan ben je wellicht met meer bestuursleden, maar werkt het alsnog niet. 

Een huurder geeft aan dat hij daar begrip voor heeft. Een andere huurder vult aan ook begrip te hebben voor het stoppen van het bestuur. Als er geen enthousiasme meer is, dan werkt het niet goed.

Een van de huurders vertelt dat er altijd wel wat te zeggen is over het bestuur. Er zijn verschillende meningen en verschillende belangen. Als er steeds wat is, kan je ook zeggen: we schaffen de vereniging af. Helemaal wanneer er geen huurders te vinden zijn die het willen doen in het maatschappelijke belang van alle huurders. 

Een andere huurder vult daarop aan dat de vereniging moet blijven. De kandidaat bestuursleden kunnen aansluiten bij de bewonerscommissies, maar Ons Woongoed laten we los, want het hangt van ellende aan elkaar. Laten we zoeken naar een nieuw initiatief op een nieuwe manier. Mede is het daardoor ook mogelijk om nieuwe, jonge mensen aan te trekken. 

Een mogelijke kandidaat (Anton) geeft aan dat hij met 3 à 4 mensen heeft gesproken die mogelijk met hem samen een nieuw bestuur willen vormen. Hij wil voorstellen om een nieuw plan uit te werken en dat bij een volgende algemene vergadering te presenteren. Met dat plan wil hij onder andere jongere mensen aantrekken.

Arjen (Ons Huis) gaat hierop in dat er in de overgangsfase wel moet worden toegezien op financiële zaken, etc. 

Een huurder vraagt waarom de rechtsvorm van Ons Woongoed een vereniging is en of dit zo moet blijven. Waarom geen stichting?

Een van de huurders antwoordt daarop dat bij een vereniging de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is. Daarmee hebben de leden, de huurders dus, inspraak op wat er gebeurt met de vereniging. Dat is van groot belang. Bij een stichting is het hoogste orgaan het bestuur. 

Een huurder merkt op dat de vereniging in totaal iets van 5000 leden heeft, maar dat er in de algemene ledenvergadering slechts enkele huurders aanwezig zijn. Een groot deel van de leden weet niet eens dat de vereniging bestaat, los van wat er gedaan wordt. Er moet veel meer bekendheid aan worden gegeven. Dit bestuur is niet bekwaam genoeg. Een andere huurder reageert daarop dat het wel hele complexe materie is. Je moet op beleidsniveau kunnen meepraten. 

De voorzitter reageert dat je vanuit enthousiasme ver kunt komen. Maar juist omdat dat er niet meer is, is ervoor gekozen om af te treden.

Een huurder geeft opnieuw aan dat het bestuur gekozen is de door algemene ledenvergadering. Als zij wil aftreden en decharge wil krijgen voor wat er is gedaan, dan moet zij zich eerst verantwoorden. Maar hoe komt het dat er geen communicatie is tussen het bestuur en de vereniging. Er is een enkel mailtje gestuurd, maar die wordt door velen niet gelezen. Op zo’n manier aftreden is niet mogelijk. Het lijkt of er voor het hazenpad gekozen wordt.

Enkele aanwezige huurders verlaten de vergadering.

Sander (RvC) geeft aan dat opkomen voor huurdersbelangen heel belangrijk en noodzakelijk is, ook voor het goed functioneren van de corporatie. Er zijn potentieel 4 of 5 nieuwe leden die het bestuur willen vormen. Geef hen een maand of 2 de tijd en kans om ingewerkt te worden en met het demissionaire bestuur te werken aan een toekomstig plan. Hij vraagt of die nieuwe mensen zich willen voorstellen.

Kees Grimmelikhuisen stelt zich voor. Hij is hoofd facilitaire dienst bij Phoenix. Hij is in zijn dagelijks werk bezig met een aantal aspecten die ook voor de vereniging van belang zijn. 

De andere kandidaten zijn: 

  • Anton Bruijn
  • André Werkhoven
  • Eric Cordel
  • Truus te Winkel

Zij geven aan om met het huidige bestuur om de tafel te gaan en een plan voor de toekomst op te zetten. Zij willen graag met een schone lei beginnen vanaf 1 januari 2023 en daarbij niet teveel naar het oude kijken. Een huurder kan daarbij helpen met een communicatieplan. 

Een huurder raadt het kandidaat bestuur aan om niet teveel taken op zich te nemen. Als bestuur wil je vaak van alles tegelijkertijd doen. De kans is groot dat er dan binnen afzienbare tijd weer een nieuw bestuur gekozen moet worden. Maak keuzes en doe, wat je doet, goed. 

Sander (RvC) vraagt of Ons Huis eventueel kan faciliteren in de gesprekken. Niet op de inhoud, maar in het belang van een soepele overdracht van het huidige naar het nieuwe bestuur. 

Arjen (Ons Huis) reageert daarop dat de corporatie belang heeft bij een positief kritische gesprekspartner om de belangen van de huurders kenbaar te maken. Als er nu nieuwe mensen opstaan die dat willen gaan doen, dan kan Ons Huis dat alleen maar steunen. Zo kan het huidige bestuur aftreden en een nieuw energiek bestuur starten. 

Sander (RvC): dat betekent dat er een nieuwe algemene ledenvergadering uitgeschreven moet worden, dat het huidige bestuur verantwoordingsdocumenten opstelt en het kandidaat bestuur een plan opstelt dat in die algemene ledenvergadering besproken en vastgesteld kan worden.

Een huurder vindt dat iedereen die nu aanwezig is, ervoor kan zorgen dat er de volgende algemene ledenvergadering meer leden aanwezig zijn. Zij gaat in de buurt of in het appartementencomplex langs de deuren om mensen te informeren. 

Een andere huurder vult aan dat het misschien toch mogelijk is om ieder lid een kleine schriftelijke uitnodiging te sturen. Kost wel wat aan postzegels, maar het bereik is daarmee groter en verwacht daarmee een hogere opkomst bij de algemene ledenvergadering.

Daarop reageert een van de huurders dat het belangrijk is dat er goed nagedacht wordt over de manier van communicatie naar huurders toe. Maak gebruik van sociale media om ook jonge mensen te bereiken. Een huurder geeft aan dat er ook veel oudere mensen zijn, zonder computer en sociaal netwerk. Die mensen moeten ook bereikt worden. 

Er wordt voorgesteld om de vergadering te eindigen. Het huidige bestuur gaat met de kandidaten om tafel om te zorgen voor een overdracht. Het kandidaat bestuur gaat aan de slag met een plan voor de toekomst. Er wordt een nieuwe algemene ledenvergadering uitgeschreven na 1 januari 2023, waarin het huidige bestuur kan aftreden en verkiezingen komen voor het kandidaat bestuur. Het huidige bestuur stelt verantwoordingsdocumenten op tot en met 31 december 2022. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 20.55 uur afgesloten.