Verslag ALV Ons Woongoed 10 oktober 2017

Verslag ALV Ons Woongoed 10 oktober 2017

Algemene Ledenvergadering Ons Woongoed d.d. 10 oktober 2017

Aanwezig:

Bestuur Ons Woongoed: Hans Schoenmaker (voorzitter), Jan Huiskamp (secretaris)

Namens Ons Huis:          Arjen Jongstra (directeur/bestuurder), Anita Blijlevens (lid van de Raad van Commissarissen), Emma Gossink

Leden:                            Zie presentielijst.

Notulist:                          Nicolien Knapen

 

1. Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze tussentijdse vergadering.

Vanuit de leden wordt aangegeven dat niet iedereen een uitnodiging – schriftelijk of via mail – heeft ontvangen. Graag aandacht daarvoor.

 

2. Wat is er gebeurd sinds de laatste ledenvergadering?

 • Na de vorige ledenvergadering zijn er twee bestuursleden overgebleven: Hans Schoenmaker en Jan Huiskamp. Met twee bestuursleden is het ondoenlijk om het werk te verrichten wat er gedaan moet worden. In de uitnodiging voor de vergadering vanavond is een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Twee mensen hebben zich gemeld: Klaas Vaartjes en Julius Weskamp. Zie ook punt 4 van dit verslag.
 • Er zijn diverse bewonersgroepen en bewonerscommissies ondersteund.
 • Er is kennisgemaakt met St. Elisabeth in Zutphen en er lijkt behoefte te zijn aan ondersteuning.

 

3. Fusie Woningbedrijf Warnsveld en Ons Huis

Vandaag is een persbericht de deur uitgegaan over de fusie tussen Stichting Woningbedrijf Warnsveld en Ons Huis. In het begin van het traject heeft Ons Woongoed dit in goede samenwerking met Ons Huis, Woningbedrijf Warnsveld en Huurdersbelangenvereniging De Hocht besproken. Er is een fusie-effectrapportage opgesteld. In basis, helemaal aan het begin, is meegegeven dat het belangrijk is dat de kosten van Ons Huis per huureenheid zeker niet stijgen, maar bij voorkeur dalen. Dat betekent immers dat het goed is voor alle huurders. Die toezegging is gedaan en dat blijkt ook uit de fusie-effectrapportage. Ons Woongoed heeft ingestemd met de fusie, evenals de andere partijen. E.e.a. heeft geresulteerd in toestemming van het ministerie.

De fusie-effectrapportage geeft aan dat er voor Ons Huis geen negatieve gevolgen zijn. De kosten per verhuureenheid dalen en naar verwachting legt het geen grote druk op de organisatie.

Vragen vanuit de vergadering:

 • Hoe is de instemming van het bestuur van Ons Woongoed tot stand gekomen?
  Antwoord: Dat is tot stand gekomen in overleg met de zojuist aangegeven groepen, waarbij alle effecten vanuit de fusie zijn doorgenomen. Op grond daarvan heeft het bestuur besloten instemming te geven.
 • Vanuit Warnsveld heeft regelmatig terugkoppeling plaatsgevonden richting de huurders; hoe is dat vanuit Ons Woongoed gedaan?
  Antwoord: Die terugkoppeling is niet gedaan. Er is door het bestuur gebruik gemaakt van de bevoegdheden als bestuur om namens alle huurders instemming te geven.
 • Waarom heeft er geen achterbanraadpleging plaatsgevonden?
  Antwoord: Omdat het binnen de reguliere bevoegdheden van het bestuur valt. Nadat een aantal leden aangeeft dat dit een schoffering van de leden is en wat hen betreft te kort door de bocht, geeft de voorzitter de suggestie mee om dan een voorstel tot statutenwijziging te doen.
 • Komt er één bewonersvertegenwoordiging? Antwoord: Daar is nog geen besluit over genomen. Ons Huis heeft de voorkeur uitgesproken om één huurdersbelangenvereniging te hebben. Deze gesprekken lopen nog.
 • Komt de zienswijze m.b.t. de fusie op de website te staan? In deze zienswijze zou je de huurdersbelangen immers moeten borgen.
  Antwoord: Er is geen zienswijze geschreven, want het gaat om onvoorwaardelijke instemming op basis van de fusie-effectrapportage. De instemming kan op de website geplaatst worden.

De voorzitter constateert het ongenoegen. Naar zijn mening is tot op heden nooit een huurdersraadpleging gedaan. Dit zou dan bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden in de statuten.

Aangegeven wordt dat het tijdstip van de vergadering – 19.00 uur – veel te vroeg is.

Toegezegd wordt dat hier een volgende keer rekening mee wordt gehouden.

 

4. Het bestuur

Zoals aangegeven hebben twee mensen zich gemeld voor het bestuur en zij hebben zich bereid verklaard om het nodige te doen in het belang van Ons Woongoed. Het bestuur is daar blij mee, want met vier mensen kun je nu eenmaal meer doen dan met twee man.

Vragen vanuit de vergadering:

 • Een lid van de voormalige AdHoc commissie geeft aan dat de ledenraad destijds met overweldigende meerderheid besloten heeft tot een ander beleid. Beide kandidaten vertegenwoordigen eigenlijk “het oude beleid”. Wat is nu de bedoeling?
  Antwoord: Er was sprake van gedoe binnen het bestuur en daarvoor wordt verwezen naar het afgetreden bestuur. Zij zijn vertrokken en daar kun je niets aan doen. De AdHoc commissie had op enig moment voor ogen dat er allerlei commissies zouden zijn die op onderwerpen aan het werk zijn. Dat vereist veel mensen die mee willen werken en die zijn er niet. Klaas en Julius zijn bereid zich in te zetten en hier tijd in te steken. Dat wordt gewaardeerd.
 • Er is discussie over het al dan niet stemmen over nieuwe bestuursleden. De voorzitter geeft aan dat dit niet op de agenda staat voor vanavond. Het gaat hier om een voorstel, kandidaten worden nu geïntroduceerd en beide kandidaten zijn dan aspirant-bestuurslid. Bij de reguliere ALV in het voorjaar van 2018 komt dit onderwerp terug.
 • Opgemerkt wordt dat er sprake is van veel onderlinge discussie en “gehakketak”. Het gaat hier om een gezamenlijk belang en niet om persoonlijke voorkeuren.
 • Voorgesteld wordt om een volgende keer bij de reguliere ALV schriftelijk te stemmen over personen. Op die manier kun je aantonen dat er een meerderheid is en is er sprake van meer draagvlak en legitimiteit.

 

5. Lidmaatschap van De Woonbond

De Woonbond voert de lobby in Den Haag en is de gesprekspartner van Aedes. Het lidmaatschap van De Woonbond kost echter zo’n € 7.500 tot € 8.000 per jaar, waarbij het inhuren van een adviseur € 140 per uur kost. Op dit moment wordt – als een adviseur nodig is – gebruik gemaakt van Het Huurdershuis in Arnhem. Dat is wat goedkoper. Vraag is of het lidmaatschap moet worden voortgezet.

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat je iedere adviesaanvraag “gratis” kunt laten toetsen en dat De Woonbond wel degelijk van toegevoegde waarde is, ook omdat zij wel degelijk inbreng hebben in Den Haag. Overigens is het zo dat niet alle leden van Ons Huis lid zijn van De Woonbond, maar alleen de leden van Ons Woongoed.

Over dit onderwerp wordt nu geen uitspraak gedaan; dit wordt “geparkeerd”.

 

6. Kort verslag De Samenwerking

Ook hier is het lastig om de bezetting op orde te krijgen. Voor de prestatieafspraken zijn werkgroepen geformeerd; die komen minimaal 3 keer bij elkaar. Wat Mooiland betreft is het niet helemaal duidelijk hoe die in De Samenwerking zit. Mooiland wil niet de prestatieafspraken tekenen maar wel in De Samenwerking blijven. Het is lastig om op kwalitatief niveau het gesprek aan te gaan. In het komende tripartite overleg worden de definitieve prestatieafspraken vastgesteld. De gemeente heeft de Woonvisie voor volgend jaar nog niet, dus de huidige Woonvisie blijft geldig.

Het stuk m.b.t. de prestatieafspraken wordt straks openbaar.

Gevraagd wordt in hoeverre duurzame energie (bijvoorbeeld zonnepanelen) wordt meegenomen in het overleg? Hierop wordt geantwoord dat verduurzaming van de woningvoorraad een belangrijk onderwerp is in de prestatieafspraken. Binnen De Samenwerking bestaat daar een werkgroep voor. Dat krijgt vervolgens zijn weerslag in de prestatieafspraken.

 

7. De toekomst van Ons Woongoed

Er zijn grote zorgen over de toekomst van Ons Woongoed. Dat heeft te maken met het gebrek aan bestuursleden en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan bestuursleden. Er moet een vertegenwoordiging van huurders zijn, waardoor geluiden van huurders opgevangen kunnen worden. De vereniging zou geborgd moeten zijn in het bestand huurders wat er is.

Er zijn 5.000 huurders, waarvan er 1.500 lid zijn van Ons Woongoed. Vanavond zijn zo’n 35 tot 40 mensen aanwezig. Wat is dan de representativiteit van deze groep? Is het zinvol om door te gaan? Alternatief voorstel kan zijn om in het voorjaar van 2018 een opheffingsvergadering te houden.

Arjen Jongstra (bestuurder) geeft aan dat Ons Huis gebaat is bij een goede huurdersvereniging. Dat is ook wettelijk ingebed met allerlei constructies. Ons Huis is gebaat bij een kritische stem en een goede afspiegeling van de huurders. Overigens zijn er bijvoorbeeld ook sessies geweest over het nieuwe beleidsplan, waarvoor alle bewonerscommissies zijn uitgenodigd. Daarnaast zou er ook met een groep mensen gepraat kunnen worden over bijvoorbeeld duurzaamheid. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, het kan naast elkaar.

De voorzitter geeft aan dat de fusie eraan komt. In Warnsveld zit een grote en actieve huurdersorganisatie. Als Ons Woongoed er niet meer zou zijn, dan is dat de enige huurders­vertegenwoordiging. Dit is overigens nog niet aan hen voorgelegd.

Vanuit de vergadering wordt het voorstel gedaan om Ons Woongoed inderdaad maar op te heffen.  Stel vervolgens een commissie samen die gaat bekijken of er een samenwerking met Warnsveld te vinden is, waardoor er een nieuwe gezamenlijke huurdersbelangenvereniging ontstaat. Daarmee haal je mogelijk oud zeer weg.

De voorzitter stelt de aanwezigen de vraag wie er vóór het opheffen van Ons Woongoed is, om daarna de mogelijkheden te bekijken om tot iets nieuws te komen.

Via handopsteking geeft een overgrote meerderheid aan vóór het opheffen van Ons Woongoed te zijn.

Nagekeken zal moeten worden of er voldoende leden zijn om dit besluit te nemen.

Aangegeven wordt dat op goede en zorgvuldige wijze gecommuniceerd moet worden over dit voorstel tot opheffing van Ons Woongoed inclusief onderbouwing en verwachting richting de toekomst. Op deze manier worden alle leden van Ons Woongoed op eenduidige wijze geïnformeerd.

Vervolgens wordt het voornemen tot opheffing geagendeerd voor de ALV in het voorjaar van 2018.

Toegezegd wordt dat alle leden hiervoor een uitnodiging op papier ontvangen.

Uitgezocht wordt of schriftelijke stemming – per brief – is toegestaan. Is dat mogelijk, dan wordt dit mogelijk gedaan. Reden hiervoor is dat er bij een ledenvergadering meestal een beperkt aantal leden aanwezig is.

Deze route wordt ingezet.

 

8. Rondvraag

 • De route wordt ingezet. Hoe wordt het in de tussentijd geborgd als er iets zou gebeuren? Wie is dan aanspreekpunt? De voorzitter antwoordt dat tot aan de volgende ALV het bestuur het aanspreekpunt is.
 • In een vorig verslag staat dat er een vergadering zou zijn met 18 mensen die vanuit de enquête hun interesse hebben aangegeven. Hoe is dat gegaan? De voorzitter antwoordt dat er geen vergadering is geweest, maar dat iedereen individueel benaderd is. Uiteindelijk is daar niets uitgekomen. De redenen daarvoor zijn divers. De voorzitter geeft aan dat hij een poging kan doen te achterhalen wat de exacte reden is geweest.
 • Tegenwoordig worden mensen met begeleid wonen gevestigd in woonbuurten, waar dan geen overleg over is geweest. Dit is typisch een onderwerp voor huurdersverenigingen om in hun beleid te bespreken.

Mevrouw Blijlevens geeft vanuit de Raad van Commissarissen aan het moedig te vinden dat het bestuur hier gaat zitten. Inhoudelijk wordt er het nodige gevraagd en bestuursleden krijgen soms veel over zich heen. Als het zo moeizaam gaat, kan het mensen inderdaad ook afschrikken om deel te nemen in zo’n bestuur. Vraag aan de aanwezigen is wat zij dan zouden adviseren om het aantrekkelijker te maken om in een dergelijk bestuur te gaan zitten?

Reacties/suggesties:

 • Als individu kun je een initiatief nemen om bijvoorbeeld een werkgroep te starten. Het bestuur kan dat vervolgens faciliteren. Dit is een manier om het bestuur te ontlasten. Onder huurders zijn er best mensen die (voor korte tijd) een stukje tijd willen investeren.
 • Regelmatige terugkoppeling vanuit Ons Woongoed is belangrijk. Mensen moeten het hele jaar door geïnformeerd worden. Je kunt ook oproepjes plaatsen.
 • De vraag wordt gesteld wat er de afgelopen 2 jaar aan het opbouwen van de vereniging is gedaan? Het imago is immers van belang, evenals het creëren van draagvlak. Scholing kan ook stimuleren en motiveren. De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad niet van de grond is gekomen.

 

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur, met dank aan allen.