Verslag ALV Ons Woongoed 23 oktober 2019

Verslag ALV Ons Woongoed 23 oktober 2019

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Ons Woongoed gehouden op

23 oktober 2019 aan het Operaplein 181 te Apeldoorn.

 

Locatie:          Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina

Aanwezig:     Namens het bestuur van Ons Woongoed: Henk van Mullem (voorzitter), Jan Huiskamp, Eric Klaassen, Patty Merghart, Clara Mulder en Klaas Vaartjes.

Gasten:          Namens Ons Huis: Arjen Jongstra (bestuurder van Ons Huis), Sander van Bodegraven (huurderscommissaris) en Gemma Oosterman (huurderscommissaris).

Namens HOG: Wim Nijenhuis en Corrie Overkleeft.

Leden:           Zie presentielijst, er zijn 21 leden aanwezig.

Notulist:         Rinske Wallet (Allround Secretarieel Support)

 

1. Opening

De voorzitter, de heer Van Mullem, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

In het bijzonder worden de huurcommissarissen namens Ons Huis welkom geheten, Sander van Bodegraven en Gemma Oosterman. Zij fungeren tevens als onafhankelijke stemcommissie. Daarnaast een speciaal welkom voor de Huurdersoverleggroep (HOG) uit Warnsveld, Corrie Overkleeft en Wim Nijenhuis.

Vervolgens wordt het bestuur voorgesteld.

Algemene opmerkingen:

 • Een van de leden doet in het kader van de prestatieafspraken omtrent leefbaarheid de suggestie om als bestuur aan te geven wat ze wil doen en dit te beschrijven. Zo komt er een verbinding tussen het bestuur en de bewoners.
 • De heer Klaassen geeft aan dat het bestuur onlangs een communicatiecursus heeft gevolgd met als doel het goed bereiken van de doelgroep. De communicatie naar de leden zal op korte termijn verbeteren. Medio november volgt een nieuwsbrief met diverse mededelingen.
 • Er wordt gevraagd waar de huidige statuten kunnen worden ingezien om zo de voorgenomen wijziging(en) in de nieuwe toekomstige statuten te vergelijken. De heer Klaassen meldt dat de statuten vermeldt staan op de website, samen met de huisregels.

Voorgesteld wordt om de statuten tezamen met de agenda als bijlage in de eerst volgende oproepingsbrief van de ALV mee te sturen.

 

2. Notulen 18 april 2019

Naar aanleiding van:

 • Pagina 2, agendapunt 3, 2e bullet: de informatiemap wordt sinds 1 juli / 1 augustus jl. verstrekt aan nieuwe huurders. In de informatiemap is een kaartje te vinden waarmee nieuwe huurders zich kunnen opgeven als lid van Ons Woongoed.

In reactie hierop zegt de heer Smeets dat hij zich heeft opgegeven als nieuw lid en daarbij heeft aangegeven zich aan te willen melden als bestuurslid. Hij heeft geen reactie ontvangen op zijn aanmelding. Hij trekt zich daarom terug. Het bestuur geeft aan dat zij niet op de hoogte is van deze aanmelding. Het bestuur zal contact opnemen met de heer Smeets.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. De voorzitter ondertekent het verslag.

 

3. Verzoek tot instemming wijziging statuten van Ons Woongoed

De voorzitter geeft aan dat de statuten vanavond niet worden gewijzigd. Het is de bedoeling om de statuten te vereenvoudigen en daarin het wettelijk vereiste minimum verplichtingen van een huurdersvereniging op te nemen. Alles wat niet wettelijk verplicht is, wordt opgenomen in een huishoudelijke regelement. De reden hiervan is dat een eventuele wijziging makkelijker doorgevoerd kan worden, zonder tussenkomst van een notaris. Ons Woongoed wil zich aansluiten bij statuten die andere huurdersorganisaties gebruiken.

Het huishoudelijk regelement wordt als werkdocument gebruikt.

Het bestuur zal een voorstel tot wijziging van de statuten voorbereiden en deze te zijner tijd voorleggen aan de leden. Omdat het bestuur niet over alle juridische kennis bezit wordt er gezocht naar kennis van buitenaf. Een van de leden benoemt een aantal punten waaraan dient te worden voldaan. De heer Klaassen zou graag een keer met dit lid om tafel willen zitten.

De heer Hendriks merkt op dat hij bij het voorstel voor nieuwe statuten, graag het verschil wil zien tussen de oude statuten en de nieuwe statuten. Daarnaast wil hij duidelijk maken dat de statuten leidend zijn ten opzichte van het huishoudelijk regelement.

 

4. Verkiezing/benoeming kascommissie

Er heeft tot op heden geen kascontrole plaatsgevonden. Er is dan ook geen fiat voor het vorige bestuur, en niet voor het huidige bestuur. De kascommissie houdt in dat er wordt gecontroleerd welke gelden er binnenkomen en welke gelden er uitgaan.

De heer Schols is bereid om de kascontrole op zich te nemen. Hij is geen bestuurslid.

De stemmen voor de heer Schols zijn geteld door de heer Van Bodegraven en mevrouw Oosterman. Er zijn 19 stemmen voor, er is 1 stem tegen en 1 stem wordt ongeldig verklaard. De heer Schols wordt benoemd als kascommissielid.

De voorzitter vraagt of er een ander lid is dat zich wil aanmelden voor de kascommissie. Mevrouw Dogramaci stelt zich graag verkiesbaar als kascommissielid. Zij stelt zich kort voor.

Het stembriefje van mevrouw Dogramaci geeft de keuze haar te benoemen als bestuurslid. Dit klopt echter niet. Er wordt afgesproken de stembriefjes niet te wijzigen. Het is voor eenieder helder dat er wordt gestemd voor de kascommissie.

De stemmen voor mevrouw Dogramaci zijn ook geteld door de heer Van Bodegraven en mevrouw Oosterman. Er zijn 21 stemmen uitgebracht. Alle 21 stemmen zijn voor. Mevrouw Dogramaci wordt benoemd als kascommissielid.

 

5. Verkiezing/benoeming bestuursleden

Mevrouw Mulder en de heren Huiskamp en Vaartjes stellen zich herkiesbaar als bestuurslid. Mevrouw Merghart en de heren Van Mullem en Klaassen stellen zich verkiesbaar als nieuw bestuurslid.

Er volgt een stemming. De uitslag van de stemming is als volgt:

 • De heer K. Vaartjes: 24 stemmen, 1 ongeldig, 17 voor en 6 tegen.
 • Mevrouw C. Mulder: 24 stemmen, 20 voor en 4 tegen.
 • De heer J. Huiskamp: 25 stemmen, 1 blanco, 19 voor en 5 tegen.
 • Mevrouw P. Merghart: 26 stemmen, 23 voor en 3 tegen.
 • De heer E. Klaassen: 26 stemmen, 22 voor en 4 tegen.
 • De heer H. Van Mullem: 25 stemmen, 21 voor en 4 tegen.

Eenieder die zich herkiesbaar/verkiesbaar heeft gesteld wordt benoemd door de leden van de vergadering. Er wordt geapplaudisseerd voor het nieuwe bestuur.

 

6. Aftreden bestuur

Het voltallige (tijdelijke) bestuur treedt officieel af. De vergadering wordt tijdelijk gesloten om 20:35 uur en wordt heropend om 20:55 uur. Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld.

 

7. Rondvraag

 • De voorzitter meldt dat er in de nabije toekomst een beroep op de leden zal worden gedaan. Er wordt gevraagd aan de leden om met voorstellen te komen voor de besteding van de contributiegelden, zodat er iets kan worden georganiseerd voor/met de leden.

 

 • De heer Hendriks heeft een vraag over de onbelaste vrijwilligersvergoeding van het bestuur. De voorzitter antwoordt dat het bestuur geen volledige, onbelaste vrijwilligersvergoeding krijgt, maar een gedeelte. De heer Klaassen (penningsmeester) geeft aan dat er een onkostenvergoeding wordt gegeven aan de mensen die dit al kregen. De heer Hendriks vindt het jammer als de vergoeding moet worden verantwoord. De heer Klaassen meldt dat het bestuur niet komt aan de maximale, onbelastbare vergoeding. De heer Hendriks adviseert om het voortaan een onbelastbare vrijwilligersvergoeding te noemen.

 

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst.