Verslag ALV Ons Woongoed 24 april 2018

Verslag ALV Ons Woongoed 24 april 2018

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Ons Woongoed op 24 april 2018

1. Opening/mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

Het aanwezige bestuur wordt voorgesteld. Gevraagd wordt waarom niet-gekozen bestuursleden achter de bestuurstafel zitten. De voorzitter zegt dat het aspirantbestuursleden zijn die de functie van bestuurslid nu waarnemen. Dit komt bij agendapunt 5 terug.

Opgemerkt wordt dat de vergaderstukken tijdig zijn verstuurd, het bestuur betreurt het dat enkele leden deze vergaderstukken laat hebben ontvangen.

De voorzitter kreeg net voor de vergadering een brief, het lukt niet om deze in de vergadering te behandelen.

Gevraagd wordt waarom het punt ‘ingekomen stukken’ niet als agendapunt is genoemd. De voorzitter geeft aan dat er veel stukken door het bestuur worden ontvangen en dat deze niet allemaal kunnen worden behandeld omdat de vergadering dan te lang zou duren.

Huurwijzer en nieuwsbrief

De nieuwsbrief is verstuurd, de nieuwsbrief zit in de huurwijzer.

Samenwerking met HOG

Na de fusie tussen Ons Huis en Woningbedrijf uit Warnsveld heeft Ons Woongoed de samenwerking gezocht met de HOG. Het resultaat is dat er nu gezamenlijk wordt opgetrokken. Het huurdersbelang van Ons Woongoed en de HOG wordt hiermee behartigd door 1 groep.

Denktank

De denktank adviseert Ons Huis om mee te werken aan de oprichting van een nieuwe huurdersbelangenorganisatie. De denktank bestond uit: Anton Bruijn, Marianne Beernink, Eric Cordel, Andre Werkhoven, Ben van Wermeskerke en Truus ter Winkel. De aanbevelingen zijn opgenomen in een adviesrapport dat de leden na de vergadering kunnen meenemen. Ons Woongoed heeft hieruit gehaald dat er beter moet worden gecommuniceerd, daarom de nieuwsbrief. Ook is aangegeven dat Ons Woongoed moderne media moet inzetten, dat is nog niet opgepakt omdat de kennis hierover binnen het bestuur ontbreekt. De eindconclusie is dat de denktank Ons Huis adviseert om mee te werken aan een oprichting van een

huurdersbelangenvereniging en Ons Woongoed op te heffen. Ons Woongoed kan

zich niet vinden in het voorstel omdat niet wordt aangegeven hoe de huurdersbelangen hierna kunnen worden geborgd.

Er wordt gezegd dat de voorzitter de aanleiding van het onderzoek had moeten aangeven voordat hij zijn eigen conclusie trok. De voorzitter zegt dat iedereen zijn eigen beeld hierover kan vormen en dat de rapporten bij de uitgang beschikbaar zijn.

Er wordt opgemerkt dat de denktank is opgericht omdat in de vorige ALV de aanwezigen hebben gestemd over de opheffing van de vereniging. De voorzitter wil dit later in de vergadering bespreken.

 

2. Goedkeuring notulen februari 2017 en oktober 2017

Verslag 28 februari 2017

  • Pagina 2, punt 5: Gert van Zeeven moet zijn Gert Zeeven.
  • Pagina 2, punt 6: de opmerking dat de kascommissie decharge verleent aan de penningmeester m.b.t. de financiën over 2016 is niet correct. In het geval de kascommissie constateert dat er geen onregelmatigheden zijn, kan de kascommissie de leden adviseren om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid in dat jaar. De voorzitter zal het nagaan.

Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen, wordt het verslag goedgekeurd.

Verslag 10 oktober 2017

  • Pagina 1, punt 2: Jan Huiskamp is door de leden niet benoemd als bestuurslid, de tekst moet zijn ‘Na de vorige ledenvergadering is er 1 bestuurslid overgebleven: Hans Schoenmaker.’ Een van de aanwezigen geeft aan dat de heer Hans Schoenmaker als enige is gekozen als bestuurslid. De voorzitter zegt dat er een voordracht is gedaan door de interim-commissie en dat de bestuursleden hierna met applaus zijn aangenomen.
  • Pagina 2, punt 3: het bestuur heeft er bewust voor gekozen om het tijdstip van de ALV op 24 april niet aan te passen. Bij navraag bleek dat de voorkeuren te divers waren en daarom is gekozen voor een compromis. Er wordt opgemerkt dat de

leden dit wel hebben aangegeven. Aangegeven wordt dat het bestuur dit in gezamenlijkheid heeft besloten.  

  • Pagina 2, punt 4: opgemerkt wordt dat de functie van aspirant-bestuurslid niet is opgenomen in de statuten en dat dit wettelijk onjuist is. De voorzitter geeft aan dat deze tekst een weergave is van hetgeen besproken is op de vergadering, de tekst zal daarom niet worden aangepast.

De aanwezige leden geven aan dat ze de sfeer in deze vergadering niet prettig vinden. Een aanwezige geeft aan dat de leden op een ALV moeten toezien op naleving van de wettelijke regelgeving, de statuten en het huishoudelijk reglement. Een lid vraagt of het zinvol is om door te gaan of om een opheffingsvergadering te houden. Ze herinnert zich dat deze situatie zich 4 jaar geleden ook heeft voorgedaan. De voorzitter roept de aanwezigen op om positief en constructief bij te dragen aan de vergadering. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, helaas is er een groep van leden die van mening is dat de vereniging moet worden opgeheven. Het bestuur is het daar niet mee eens. De leden van Ons Woongoed zijn vrijwillig lid van deze vereniging, de contributie hiervoor is € 0,45 per lid per maand, de voorzitter geeft aan dat het mogelijk is om dit lidmaatschap te beëindigen wanneer men zich niet thuis voelt in de vereniging.

  • Pagina 2, punt 5: in de ALV is besloten om lid te blijven van De Woonbond, de kosten hiervoor zijn opgenomen in de jaarrekening. Het bestuur zal periodiek overwegen om lid te blijven.

Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen, wordt het verslag goedgekeurd.

Naar aanleiding van:

Ben Bronner is oud-voorzitter van de AdHoc-commissie en voelt veel onbehagen. Hij krijgt het woord en hij richt zich tot de vergadering met een kleine toespraak, hij roept iedereen op om erover na te denken. De tekst is opgenomen in de bijlage van dit verslag. Er is hierna applaus. De voorzitter concludeert dat de meeste leden het eens zijn met de inhoud, maar dat het een uitdaging is om kennis, kunde en vaardigheid aan de bestuurstafel te krijgen. De voorzitter geeft aan dat de leden van de denktank zijn uitgenodigd om zich aan te melden als bestuurslid, maar dit niet is gebeurd. Ben Bronner zegt dat bestuursleden moeten worden gevonden binnen de leden onder andere voorwaarden.

Gevraagd wordt waarom het mogelijk is dat er vanuit het bestuur, wat is voorgedragen door de AdHoc-commissie, nu nog maar 1 bestuurslid over is. De overige leden zijn om diverse redenen afgehaakt en het project is, volgens de mening van een aanwezige, daarom mislukt. De voorzitter zegt dat de opmerkingen in het verslag zullen worden meegenomen en zet de vergadering voort.

 

3. Financieel verslag/benoeming kascommissie

Het samenstellen van het financieel jaarverslag is uitbesteed, juist in verband met kennis, kunde en vaardigheid. De kascommissie heeft het financieel jaarverslag bestudeerd en heeft de voorzitter een aantal vragen gesteld.

– Daling van de contributie leden van 7.349 naar 6.578

De oorzaak hiervan lag in de administratieve afhandeling van de leden in het nietdaeb (vrije sector) segment per 1 januari. In 2018 wordt dit door Ons Huis met terugwerkende kracht rechtgetrokken.

– Toename van de vergoeding van Ons Huis van 6.479 naar 20.121

Door gewijzigde wetgeving worden kosten van de vereniging volledig gedragen door Ons Huis, uiteraard na overleg. Dit betekent dat er geen sprake meer is van subsidie door Ons Huis maar van een vergoeding van gemaakte kosten. De contributie die de leden opbrengen, wordt niet gebruikt om de kosten van de organisatie te dekken.

Deze contributiegelden worden nu toegevoegd aan een reservepost. Gevraagd wordt of het nodig is om de contributie van € 0,45 per lid op te potten. De voorzitter zegt dat hiermee onlangs is gestart en dat hij in het 2e kwartaal suggesties zal opvragen. Hij zegt dat het goed zou zijn om een kleine reserve aan te leggen, maar het moet geen tienduizend euro worden.

– Rekeningen advocatenkantoor Ubink Rijs te Zwolle van 2.178 en 2.211 De complexen Schrijnwerkershorst en Duivenlaan kregen een andere bestemming.

Ons Huis was van mening dat de huidige (55+) bewoners konden blijven wonen, Ons Woongoed meende dat dit een gedwongen verhuizing was. Ons Woongoed is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een passende regeling voor de bewoners en heeft samen met Ons Huis aan de kantonrechter gevraagd een uitspraak te doen. Dit is een langdurig en kostbaar traject geweest. De uitspraak is op 23 april ontvangen en hierin staat vermeld dat Ons Huis een redelijke vergoeding heeft geboden en dat het een vrijwillige verhuizing was.

Ons Huis heeft ook juridische kosten gemaakt, bij elkaar heeft dat veel geld gekost wat moet worden opgebracht door de huurders. Er wordt gevraagd waarom er niet voor is gekozen om een mediator in te schakelen. Het is vreemd dat de huurdersbelangvereniging en de woningbouwvereniging hierin tegenover elkaar staan. De voorzitter zegt dat dit niet het geval was, de partijen waren het ermee eens dat ze het oneens waren en samen is besloten om het op deze wijze op te lossen. De voorzitter zal de stukken op de website publiceren, de leden kunnen dit nalezen. Arjen Jongstra merkt op dat is nagegaan of deze kwestie kon worden neergelegd bij de huurderscommissie, maar dat was niet mogelijk. Ons Woongoed heeft er vervolgens voor gekozen om er een rechtszaak van te maken. De voorzitter geeft aan dat is uitgesproken om door te gaan en toen heeft de advocaat van Ons Huis voorgesteld om gezamenlijk naar de kantonrechter te stappen. Dat is vervolgens gebeurd.

In de uitspraak is opgenomen dat alle partijen hun eigen kosten dragen. De juridische kosten worden niet teruggevonden in het financieel jaarverslag. De voorzitter zegt dat deze uitspraak recent is gedaan, om deze reden staat het niet in het financieel jaarverslag 2017. Gevraagd wordt wie de kosten draagt. De voorzitter zegt dat het uiteindelijk Ons Huis is die deze kosten betaalt, aangezien Ons Woongoed de financiële middelen van Ons Huis ontvangt. De financiële verantwoording moet terugkomen in het jaarverslag van Ons Woongoed.

Er wordt een overzicht gevraagd van acties die het bestuur wil oppakken. De begroting, het activiteitenplan, is niet opgenomen in de presentatie. De voorzitter kan deze niet laten zien, maar dit zal worden meegestuurd met het verslag en zal worden gepubliceerd op de website.

Er wordt gevraagd naar het bedrag van € 5538 voor externe advieskosten. Dit is niet het totaal van € 2178 en € 2211. De voorzitter zegt dat dit kosten zijn voor het inwinnen van advies bij Het Huurdershuis in plaats van De Woonbond, dit omdat Het Huurdershuis een lager uurtarief had.

Er wordt ook gevraagd naar de € 750 administratiekosten. De voorzitter geeft aan dat dit kosten zijn voor het administratiekantoor voor het samenstellen van de jaarrekening. Opgemerkt wordt dat dit ook goedkoper kan, dit lid heeft in het verleden de functie van penningmeester ingevuld en hij kon het voor € 15,-. De voorzitter zegt dat hij welkom is in het bestuur. Een van de aanwezigen zet vraagtekens bij de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Bij de post ‘overlopende activa’ wordt een post vergoeding Ons Huis ad € 7652 genoemd. Gevraagd wordt wat dit is. De voorzitter legt uit dat aan het einde van het jaar de contributie die betaald is door de leden, nog niet was opgenomen in de vergoeding van Ons Huis.

In de jaarrekening wordt aangegeven ‘Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door J. Schoenmaker, J. Huiskamp, K. Vaartjes en J. Weskamp’. Aangezien alleen de voorzitter is gekozen als bestuurslid, wordt getwijfeld aan de geldigheid van de opmaak van de jaarrekening. De voorzitter zegt dat dit zal worden besproken met de boekhouder. Ook wordt aangegeven dat geen voor akkoord ondertekende versie van de jaarrekening is meegestuurd met de vergaderstukken. De voorzitter zegt dat deze wel beschikbaar is. In de laatste alinea van het begeleidend schrijven wordt aangegeven ‘De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met mee zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.’ Dit lid noemt dit een cruciaal punt en concludeert dat de jaarrekening niet conform de wettelijke eis is opgesteld. Door een andere aanwezige wordt aangegeven dat in de jaarrekening een disclaimer is opgenomen met de tekst ‘alle informatie welke niet is verstrekt, daar hebben wij geen weet van en kunnen we geen uitspraak over doen’. Op deze manier moet dit worden gelezen.

Het bestuur zal de gestelde vragen beantwoorden.

 

4. Jaarverslag 2017

De voorzitter geeft aan dat het een lastig jaar is geweest, desalniettemin is het bestuur er toch in geslaagd om veel dingen voor de huurders te doen. De voorzitter heeft getracht om een korte opsomming te maken in het jaarverslag.

Er wordt opgemerkt dat het niet correct is dat wordt aangegeven ‘hoewel de voorzitter aangaf dat hij bereid was zijn functie in de ALV over te dragen, bleek dit geen oplossing te zijn.’ Een aanwezige zegt dat het toenmalige bestuur het vertrouwen in de heer Schoenmaker had opgezegd omdat de bestuursleden niet met hem wilde samenwerken. Er zou een andere voorzitter komen, en toen dit niet gebeurde, heeft het bestuur aan de heer Schoenmaker verzocht om tijdelijk terug te

komen. De heer Schoenmaker had afscheid genomen van de Raad van Commissarissen, maar heeft een dag later bij de Raad van Commissarissen aangegeven dat hij weer bestuurslid was. De overige bestuursleden hadden verwacht dat de heer Schoenmaker in de daaropvolgende ledenvergadering zou aftreden, maar omdat dit niet gebeurde, heeft ? besloten om af te treden. De voorzitter zegt zich niet te herinneren dat hij de Raad van Commissarissen deelgenoot heeft gemaakt. ? zegt dat de voorzitter afscheid had genomen van Rob Stegemans. Het bestuur had het vertrouwen in de heer Schoenmaker opgezegd, maar de heer Schoenmaker is niet afgetreden in de daaropvolgende ledenvergadering. ? heeft daarna besloten om af te treden om zijn geloofwaardigheid niet in diskrediet te brengen. De voorzitter zegt zich te herinneren dat hij het zou overdragen aan Rene.

De leden geven aan dat ze niet kunnen volgen waar dit over gaat. De voorzitter gaat verder met het jaarverslag. De belangrijkste punten zijn: overeenstemming bereikt over de vergoeding, adviesaanvraag huuraanpassing, Het Bod, vormgeven van de samenwerking met andere huurdersbelangenverenigingen in Apeldoorn 55 plus label bij de Schrijnwerkershorst.

Er wordt gevraagd naar de samenwerking met de andere woningcorporaties. Woonmensen geeft, in een experiment, het gebouw in beheer aan de bewoners. De voorzitter zegt dat samenwerking vooral gericht is op de prestatieafspraken, de afspraken die de gemeenten, huurdersbelangenverenigingen en de woningcorporaties met elkaar maken. Daarnaast groeit een stukje samenwerking op ander gebied.

Een aanwezige merkt op dat in het jaarverslag een foutieve datum wordt genoemd van 28 februari. Dit lid heeft op 17 maart zijn functie opgezegd. De voorzitter zegt dat dit zal worden aangepast.

Ook wordt opgemerkt dat de tekst op pagina 2 niet volledig is. Hier staat ‘ .. geeft een goed inzicht in de.’ De voorzitter zegt het te zullen aanvullen.

De voorzitter zegt dat de kascommissie het financieel jaarverslag heeft beoordeeld. De voorzitter van de kascommissie, Ben Bronner, zegt dat de kascommissie het bestuur decharge verleent voor het geheel. Dit blijkt niet te kunnen, dit moet een volgende keer anders. De voorzitter vraagt of de leden akkoord gaan met het financieel jaarverslag. Een aanwezige merkt op dat er inhoudelijke vragen zijn gesteld over het financieel verslag en tot het moment dat deze worden beantwoord, de ledenvergadering niet akkoord kan gaan. De voorzitter zegt dat goedkeuring en dechargeverlening zal worden uitgesteld tot een volgende vergadering.

 

5. Samenstelling bestuur

De voorzitter vertelt dat er op 10 oktober 2017 een extra ALV is belegd omdat er toen nog maar 2 bestuursleden waren. Het bestuur was van mening dat dit geen goede belangenbehartiging mogelijk maakte en er is getracht om nieuwe bestuursleden te vinden. Er hebben zich een aantal kandidaten gemeld en daarmee is de noodzaak om de vereniging op te heffen van tafel. Deze kandidaat bestuurders zitten nu aan tafel. Deze mensen zijn bereid om hun vrije tijd te investeren in het huurdersbelang.

In artikel 16.8 in de statuten staat ‘Bij verkiezingen wordt per kandidaat gestemd. Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er vacatures zijn te vervullen, worden de kandidaten geacht bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen te zijn’. Dat betekent dat deze mensen aan deze tafel geacht gekozen te zijn.

Er wordt gereageerd. In het burgerlijk wetboek wordt de benoeming van bestuursleden genoemd bij artikel 37 lid 2. Dit lid geeft aan dat iedere burger op de hoogte dient te zijn van de inhoud van het burgerlijk wetboek.

Door Anton (?) wordt gerefereerd aan lid 4 van artikel 6 in de statuten, hierin staat aangegeven dat de ledenvergadering het bestuur kiest. De voorzitter zegt dat er geen andere kandidaten zijn. Het lid geeft aan dat de kandidaten voorgesteld moeten worden aan de ledenvergadering met een aantal tegenkandidaten zodat er verkiezingen kunnen worden gehouden. Een ander lid zegt dat de leden het wel kunnen goedkeuren in deze algemene ledenvergadering. Er wordt emotioneel gereageerd door andere aanwezigen, aangegeven wordt dat er enkele kritische leden zijn die het verpesten voor de rest. Er zijn leden die aangeven dat het moet worden omarmd dat deze kandidaten zich willen inzetten, gevolgd door een applaus.

De voorzitter zegt dat deze leden bij deze zeker zijn benoemd, ongeacht wat in de statuten staat. Aangegeven wordt dat dit in strijd is met de wet en dat dit onrechtmatig is. De voorzitter wil deze discussie niet aangaan in deze vergadering.

In de inschrijving bij de Kamer van Koophandel staat Rene Scholts als bestuurslid, ook staan hier Johan Schoenmaker en Jan Harskamp genoemd. Rene Scholts zegt dat hij sinds de ledenvergadering geen deel heeft uitgemaakt van het bestuur. De voorzitter zegt dat de secretaris het zal nagaan en dat de secretaris Rene Scholts zal uitschrijven.

 

6. Jaarlijkse huurverhoging

De voorzitter zegt dat de brief over de huurverhoging aan alle leden is verstuurd. De Woonbond is om advies gevraagd, zij hebben geadviseerd om het aanbod te accepteren. De reactie van Ons Woongoed is opgenomen op de website. Het advies is voor een klein gedeelte overgenomen door Ons Huis, de andere onderwerpen zijn in ieder geval onder de aandacht gebracht. De voorzitter vat samen dat het integraal gaat om 1,4% huurverhoging.

Enkele huurders hebben de vraag gesteld waarom zij een huurverhoging van 1,2% krijgen. De voorzitter deelt mee de verhoging het maximaal 1,4% is tot de huur een bovengrens bereikt. Deze grens zal niet worden overschreden, om deze reden is het mogelijk dat huurders een huurverhoging krijgen van minder dan 1,4%

Er is een vraag over de huurprijs. In het verleden bestond de huurprijs uit woninghuur en garagehuur. Dit is nu bij elkaar getrokken tot 1 bedrag. Het probleem is dat er 30 appartementen zijn en 27 parkeerplaatsen. Nieuwe bewoners proberen een compromis te sluiten met oudere bewoners die geen auto meer hebben, maar het is niet zo dat bewoners een eigen plaats hebben. Dat geeft verwarring omdat de huisnummers niet het bijpassende garagenummer hebben en omdat bewoners niet altijd hun auto kunnen parkeren in een garage. Het was ook zo dat voorheen de bewoners zonder garage € 40 minder huur betaalde, nu betalen alle bewoners hetzelfde bedrag. Arjen Jongstra zegt dit na de vergadering met deze bewoners te willen bespreken.

 

7. Mededelingen Ons Huis

Arjen Jongstra geeft aan dat Ons Huis aan het begin van het jaar een nieuw ondernemersplan heeft gepresenteerd met aandachtsgebieden waar Ons Huis zich op wil richten. Het gaat dan om betaalbaar wonen, vandaar een beperkte huurverhoging dit jaar, maar ook omdat voor de meeste energiemaatregelen geen huurverhoging wordt gevraagd. Een ander punt is duurzaam wonen, waardoor de woningen energiezuinig worden, wat een financieel voordeel geeft voor de huurders. Ons Huis richt zich ook op vitale buurten zodat er fijn geleefd kan worden. Daarnaast geeft Arjen Jongstra aan dat Ons Huis zich echt wil richten op huurders. Dit is allemaal terug te vinden op de website.

Na de fusie zijn Ons Huis en Woningbedrijf uit Warnsveld in 1 organisatie opgegaan,

Ons Huis is daarmee met meer woningen actief in Zutphen en Warnsveld. In het

Warnshuus in Warnsveld is Ons Huis elke ochtend geopend en de mensen uit

Zutphen kunnen daar terecht voor eventuele vragen. De 5 vaste medewerkers van Woningbedrijf uit Warnsveld hebben inmiddels een plaats gevonden in de organisatiestructuur van Ons Huis. De projecten zijn overgenomen en de gezamenlijke plannen worden doorgezet.

Eén van de projecten die bij Woningbedrijf uit Warnsveld liep was een renovatieproject Frederiksplein e.o. waar woningen nul op de meter worden gerealiseerd of bijna nul op de meter, met nog wel een kleine cv-ketel.

Deze woningen zijn zodanig geïsoleerd dat ze zeer duurzaam zijn. Op 25 april zal er in de Stentor in Zutphen een artikel verschijnen omdat de bewonerscommissie niet tevreden is over het verloop. Het is een project met een lange historie waar Ons Huis veel aandacht aan heeft gegeven. De woningen zien er nu mooi uit en zijn comfortabel, dat geven de bewoners en de bewonerscommissie nu aan. De woningen zijn ook veel zuiniger. In het traject is veel misgegaan, Ons Huis probeert dat nu zo goed mogelijk te herstellen, dan wel af te maken. Door goede afspraken te maken met de aannemer, loopt het project nu goed door. Ons Huis zal de bewoners schriftelijk gaan informeren over de planning. In het project is er ook een financiële tegenvaller. 2 commissarissen, die voorheen bij Woningbedrijf uit Warnsveld zaten en nu bij Ons Huis, hebben hun verantwoordelijkheid hiervoor genomen en zijn opgestapt. Dit wordt gerespecteerd.

Er wordt gevraagd wat de gevolgen zijn voor de huurders. Arjen Jongstra zegt dat er geen directe gevolgen zijn omdat de plannen kunnen worden uitgevoerd. Ons Huis is financieel solide genoeg om dit aan te kunnen.

Een ander project van Ons Huis is de oplevering van 68 woningen in de Korrelhoed in Zuidbroek. Deze woningen zijn bijna energieneutraal gebouwd, dus zeer duurzaam in een wijk waar er stadsverwarming is. Mede omdat Ons Huis investeringsaftrek ontvangt zoals verhuurdersheffing, kunnen de woningen betaalbaar worden gehouden. De woningen zijn voor één- of tweepersoonshuishoudens goed betaalbaar omdat de huur onder de huurtoeslaggrens ligt. Dat vindt Arjen Jongstra een goede toevoeging van het woningbezit in Apeldoorn.

De samenwerking met de HOG is nieuw. Arjen Jongstra zegt dat de samenwerking goed gaat. Ons Huis vindt het positief dat de HOG en Ons Woongoed elkaar opzoeken en waar mogelijk, gezamenlijk advies uitbrengen. De HOG richt zich nu met name op het Zutphense en Ons Woongoed kijkt meer naar het Apeldoornse. Ons Huis ziet de verdere samenwerking tegemoet.

Als laatste wordt opgemerkt dat Ons Huis nieuwsgierig is naar de gevolgen van de gemeentelijke verkiezingen in Apeldoorn en Zutphen. Beide steden zijn bezig met het opstellen van een nieuwe Woonvisie, die is voor Ons Huis belangrijk want Ons Huis moet samenwerken met gemeenten en andere partijen zoals corporaties. Ons Huis wacht de ontwikkelingen af.

Er wordt gevraagd of Ons Huis kijkt naar de mogelijkheid om zorgwoningen te bouwen in verband met de vergrijzing. In de toekomst zal het aantal 65-plussers gaan toenemen. Arjen Jongstra zegt dat Ons Huis zich richt op woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens. De gemeente Apeldoorn heeft naar aanleiding van de Woonvisie onderzoek gedaan naar welke woningen nodig zijn, gelet op de vergrijzing. Er is geïnventariseerd wat er al is en wat erbij moet komen. Dit moet een plaats krijgen in de Woonvisie, die wordt de Woonagenda genoemd. Wanneer daaruit blijkt dat er veel meer seniorenwoningen nodig zijn, dan zal Ons Huis daarover afspraken maken met de gemeente. Er wordt gevraagd of er ook rekening wordt gehouden met de woningbehoeften van vluchtelingen. Arjen Jongstra zegt dat de instroom, zoals van statushouders, ook is meegenomen in het behoefteonderzoek.

Gevraagd wordt naar de prestatieafspraken. Hierin staat dat Ons Huis energetische maatregelen neemt zonder huurverhoging. Dit is niet volledig, hier had bij moeten staan ‘bij projecten’. Gevraagd wordt of dit concreter kan worden gemaakt. Arjen Jongstra zegt dat dit correct is, het zal worden aangepast.

Een andere aanwezige merkt op dat ondanks de goede voornemens, de communicatie en bereikbaarheid nog verbetering behoeft. Het duurt anderhalve week voordat er wordt teruggebeld. Arjen Jongstra vindt dit ongewenst en zegt dat Ons Huis erop gefocust is om dit te verbeteren. Hij neemt het mee als tip.

Aan Arjen Jongstra wordt gevraagd wanneer het onderhoud van de glasplaten wordt opgepakt in het complex aan de Meneusstraat/Norbertstraat. Arjen Jongstra weet dat het gepland is om deze galerijen op te pakken, maar moet het antwoord schuldig blijven. Hij adviseert om even contact op te nemen met het KC.

Verder wordt aan Arjen Jongstra gevraagd wanneer de voordeuren in de Sambastraat worden gerenoveerd. Ook dit antwoord moet Arjen Jongstra schuldig blijven. Hij adviseert om even contact op te nemen met het KC.

Een aanwezige vraagt of Ons Huis een uitgebreid plan heeft voor de plaatsing van zonnecollectoren op de woningen. Degene die dit vraagt, heeft een woning op het zuiden en hij is van mening dat zijn dak geschikt zou kunnen zijn. Arjen Jongstra zegt dat een dergelijke ligging een voorwaarde is. Ons Huis richt zich erop om de woningen energielabel B geschikt te maken. Dat betekent dat de renovaties die nu worden uitgevoerd zich richten op het isoleren van de buitenzijde van de woningen. Daarnaast is het mogelijk om nog meer duurzaamheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnecollectoren. Dat gebeurt niet overal omdat de nadrukt nu ligt op de isolatie. Na de isolatiemaatregelen zal worden gekeken naar de installaties, daar kunnen zonnecollectoren bij komen.

In het verleden is er wel een programma geweest ‘Zon op Huur’, maar dat loopt niet meer omdat de aanbieder het financieel niet rond krijgt. Arjen Jongstra kan niet beloven dat alle woningen de mogelijkheid krijgen om zonnepanelen geplaatst te krijgen. Degene die dit vraagt, geeft aan dat hij een grote oppervlakte heeft waarmee ook energie voor de buren kan worden opgewekt die geen optimale ligging hebben. Arjen Jongstra zegt dat Ons Huis daar niet mee bezig is.

Opgemerkt wordt dat de transportkosten wel hoger zullen worden omdat er energie terug wordt geleverd aan het energienet. Voor een huurder kan dit nadelig zijn. In de toekomst kan worden gekeken naar een oplossing die voordelig is voor de huurder. Arjen Jongstra zegt dat de salderingsregeling hierin belangrijk is, deze regeling zal gaan verdwijnen. Daarom is het nu niet meer aantrekkelijk om dit soort zonnepanelen te plaatsen, daarom is ‘Zon op huur’ ook gestopt. Er gaat op het vlak van duurzaamheid zoveel veranderen in de komende jaren, dat het moeilijk te voorspelen is hoe de situatie over 1 of 2 jaar is.

Gevraagd wordt of de vervanging van enkel glas nog zal worden aangepakt door Ons Huis. Arjen Jongstra zegt dit wordt meegenomen in de renovatie. Dit is 1 van de eerste maatregelen die projectmatig per complex wordt opgepakt. Bewoners kunnen het ook individueel aanvragen, dit heeft wel tot gevolg dat de huurprijs dan wordt verhoogd. Gevraagd wordt of er ook inzicht is in de planning. Ons Huis maakt deze planning nu 1 jaar vooruit en dat wordt gecommuniceerd. Ons Huis heeft wel een meerjarenplanning, maar deze wordt niet gecommuniceerd omdat de werkzaamheden nog wel kunnen verschuiven. Arjen Jongstra verwijst naar het ondernemersplan, zoveel mogelijk woningen zullen energetisch worden verbeterd met als gevolg dat er voor de huurders minder stookkosten zullen zijn.

Een aanwezige geeft aan dat er een project van klimaatbeheersing zal zijn in de

‘Lindenhove’ aan de Loolaan. Arjen Jongstra kent dit project niet, maar hij vindt het interessant en wil er graag van leren.

Een andere aanwezige geeft aan energiespecialist te zijn, hij maakt Ons Huis een compliment voor de bouwkundige maatregelen in het kader van de duurzaamheid.

Als laatste wordt gevraagd hoe Ons Huis omgaat met firma’s die worden ingehuurd en een slechte prestatie leveren. Het voorbeeld wat wordt genoemd is de firma Deur Plus, dit gaat om de toegangsdeuren van de panden van alle woningcorporaties. Het komt voor dat de voordeur wekenlang open staat en het duurt soms lang voordat het wordt gerepareerd. Deze huurder vraagt of het mogelijk is om dan een bewakingsfirma in te schakelen. Arjen Jongstra zegt dat dat niet mogelijk is, maar hij neemt de opmerking wel mee en zal nagaan of dit moet worden verbeterd.

 

8. Rondvraag

Er wordt opgemerkt dat het flink tocht in de woningen aan De Sikkel 65 en verder. In dit complex is het na het uitgevoerde onderhoud, ook lastig om de brandtrap te gebruiken omdat deze door mosgroei onbegaanbaar is. Emma Gossink maakt er een notitie van.

Het is opvallend dat actiepunten die worden genoemd in notulen, niet worden opgevolgd. De voorzitter zegt dat de verslagen zullen worden doorgelopen om de actiepunten eruit te halen en uit te voeren als dit nog niet is gedaan. Degene die dit opmerkt wil voorkomen dat steeds dezelfde punten terugkomen in de vergaderingen. De voorzitter zegt dat het bestuur ermee aan de slag gaat. Hierover zal worden gecommuniceerd via de website en ook in de nieuwsbrieven.

? vraagt of mevrouw Mulder zichzelf wil voorstellen. Ook wordt door ? gevraagd of er al een nieuwe penningmeester is. De voorzitter zegt dat dit laatste nog niet het geval is en hij geeft aan dat Clara Mulder pas 2 maanden geleden verhuisd is naar een woning van Ons Huis. Ze heeft zich aangemeld en ze voelt zich overrompeld door alles wat op haar afkomt. Ze probeert een beeld te krijgen van de plaats die ze kan innemen in het bestuur.

Ben Bronner vraagt wanneer de HOG en Ons Woongoed samen zullen gaan. De voorzitter zegt dat het uitgangspunt is dat de HOG nog 3 jaar zelfstandig zal bestaan. Die tijd wordt gebruikt om te bezien hoe zo goed mogelijk kan worden samengewerkt. Ben Bronner merkt op dat de HOG een stichting is en Ons Woongoed een vereniging. De voorzitter zegt dat het niet duidelijk is hoe dit in de toekomst zal samengaan, de doelstelling is om uiteindelijk 1 vereniging te vormen,  mits er goede redenen zijn om voor een stichtingsvorm te kiezen.

Tot slot wordt gevraagd wanneer de stukken zoals het verslag, online komen. De voorzitter zegt dat dit zo snel mogelijk zal worden gepubliceerd.

 

9. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om20.30 uur.

 

Bijlage bij agendapunt 2

De maatschappij verandert en wordt ook ingewikkelder. Dat geldt vooral ook voor functies en taken binnen de huursector. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het doelgericht functioneren van Ons Woongoed.

Nodig is een bestuur dat aan de volgende eisen voldoet:

–               alle kerntaken moeten worden ingevuld;

–               verdeling over de bestuursleden o.b.v. deskundigheid en interesse;

–               goede samenwerking tussen de bestuursleden met respect voor elkaar;  – de voorzitter heeft een bindende functie en zorgt voor de grote lijn.

Er mag geen sprake zijn van machtsdenken.

Het is teleurstellend dat het steeds weer niet mogelijk is om een team samen te stellen dat aan voorgaande eisen voldoet. Misschien kan een extra prikkel helpen.

Een suggestie is om de bestuursleden een hogere vergoeding te geven. Dat is alleen effectief als kandidaten aan de vereiste kwaliteiten voldoen. Deze kwaliteiten zouden objectief moeten worden getoetst.

Ben Bronner, 24 april 2018.